Regulamin

Każdego Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis DarmoweTesty.com dotyczy aktualny (obowiązujący) regulamin.

§1 Definicje

 1. Administrator – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.
 2. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.
 3. Kod Dostępu – zindywidualizowane hasło dostarczane Użytkownikowi Serwisu umożliwiające uzyskanie dostępu do Wyniku Testu.
 4. Komentarz Wyniku Testu – wskazanie znaczenia wyniku punktowego uzyskanego w danym teście.
 5. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 6. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.darmowetesty.com o charakterze rozrywkowo – informacyjnym.
 7. Usługa Weryfikacji – wynik rozwiązanego przez Użytkownika testu wraz z Komentarzem Wyniku Testu.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu, który zaakceptowany przez Użytkownika stanowi umowę. Regulamin jest akceptowany każdorazowo przed rozpoczęciem rozwiązywania testu.
 3. Serwis udostępnia bezpłatnie testy o różnej tematyce oraz świadczy Usługę Weryfikacji polegającą na odpłatnym przekazaniu wyniku rozwiązanego testu wraz z interpretacją.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 2, wobec Użytkownika mogą zostać podjęte wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z oświadczeniem przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim zasady i warunki.
 6. Treść regulaminu może zostać zmieniona.

§3 Zasady korzystania z Usług

 1. Serwis zawiera określoną liczbę testów poświęconych różnorodnej tematyce.
 2. Użytkownik wybiera test, którym jest zainteresowany i przystępuje do jego rozwiązania.
 3. Użytkownik może rozwiązywać każdy z testów wielokrotnie.
 4. Użytkownik posiada bezpłatny dostęp do testów.
 5. Po każdorazowym rozwiązaniu testu poprzez udzielenie odpowiedzi na każde pytanie Użytkownik może nabyć Usługę Weryfikacji.
 6. Użytkownik korzysta z Usługi weryfikacji poprzez zrealizowanie opłaty za nią i uzyskanie dostępu do wyniku wybranego testu. Link do wyniku testu jest udostępniany użytkownikowi po dokonaniu poprawnej weryfikacji zgodnie z zapisami w §4.
 7. Liczba jak i zakres tematyczny dostępnych testów nie jest stała i może ulegać zmianom.
 8. Wynik testu jak i Komentarz do Wyniku Testu są przygotowywane dla Użytkownika na podstawie udzielonych przez Użytkownika odpowiedzi w rozwiązywanym teście.

§4 Usługa Weryfikacji

 1. Usługa weryfikacji jest płatna i polega na wykonaniu 2 prostych kroków opisanych na stronie podsumowania testu.
 2. Koszt weryfikacji ustala się w zakresie od 2,45 PLN z VAT do 1959,71 PLN z VAT. Opłata za proces weryfikacji jest uzależnona od decyzji i wyboru użytkownika.

§5 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność za udostępnianie testów w Serwisie, jak również za ich treść.
 2. Administrator gwarantuje dostęp do Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem, 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu, za wyjątkiem przerw koniecznych do wykonania konserwacji infrastruktury i oprogramowania Serwisu. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany przed ich rozpoczęciem w Serwisie.
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Administrator ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia, i do przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, a także świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikający z błędnego wysłania uiszczenia opłaty przez Użytkownika.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające lub związane z korzystaniem z Usługi, w szczególności Administrator nie odpowiada za skutki decyzji wynikłe z podjętych w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług.
 7. W przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Administratora, nie ponosi on odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzednim, może nastąpić wstrzymanie wykonania Usług na czas wynikający z działania przyczyn niezależnych od Administratora.

§6 Prawa autorskie

 1. Kształt i konstrukcja Serwisu jest chroniona polskim prawem autorskim. Administrator posiada prawa do korzystania i udostępniania testów znajdujących się w Serwisie.
 2. Żadna część Serwisu (m.in. teksty, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków przez Użytkownika bez zgody Administratora.
 3. Ustawianie hiperlinków w Serwisie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Administratora.
 4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

§7 Wskazówki techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu i Usług wymagane jest posiadanie przez Użytkownika:
  1. dostępu do Internetu;
  2. dowolnej przeglądarki internetowej;
  3. w zależności od wybranego sposobu płatności – indywidualnego konta poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§8 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niedotrzymania przez Administratora warunków Usług określonych w Regulaminie lub wadliwego ich wykonania.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, można składać drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora info@darmowetesty.com.
 3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni od daty dokonania opłaty lub 30 dni od dnia, w którym Usługa Weryfikacji była wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi opisywać w szczególności jej przedmiot i zawierać uzasadnienie.
 5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja nie zostanie w tym terminie rozstrzygnięta, to Administrator powiadomi w tym terminie Użytkownika w formie elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§9 Ochrona prywatności

 1. Administrator, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając z Serwisu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu z Serwisu, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów Administratora związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji Serwisem.
 4. Szczegółowe dane osobowe rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, reklamacji lub korzystania z Usług.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Usunięcie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
 6. Administrator nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych Użytkowników.
 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych Użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę Użytkownik bądź gdy wymaga tego prawo lub ich udostępnienia lub przekazania żąda organ do tego upoważniony. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto Administrator może przekazać anonimowe dane dotyczące Użytkownika w celu badań marketingowych. Identyfikacja Użytkowników jest przy tym wykluczona.
 8. Dane osobowe Użytkowników Administrator zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy Administratora oraz osoby współpracujące z Administratorem przy tworzeniu i prowadzeniu Serwisu w celach wymienionych powyżej. Pracownicy Administratora są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.
 9. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. Informacje odnośnie danych osobowych można uzyskać pod adresem info@darmowetesty.com.

§10 Postanowienia końcowe

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Serwisu, Użytkownik może zgłaszać je Administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres info@darmowetesty.com.